شنبه, جنوري 22, 2022
Home+رنگمالی پایگاه های سابقه در سرحد

رنگمالی پایگاه های سابقه در سرحد

عبدالرووف لیوال ||

رجوع احتمالی دوباره ی امریکابه پایگاه های سابقه اش (شمسی وبډه بیر) در پاکستان، جهت کنترول وسرکوب افغانستان.

بابرداشت ازلکچر (فرصت تغییربازی) رییس جمهور غنی درپوهنتون کابل اقدامات ذیل ازجانب امریکابه اساس دوکتورین جدیدش (مدیریت تجاری جنگ ” هزینه ی کم وعملیات موثرنامرهی)، روی دست گرفته خواهد شد:

  • کشتی بزرگ عملیاتی S.S Ronald Riganدرخلیج فارس جهت کنترول ونظارت بروقایع احتمالی کابل درخلیج فارس مشرف به سرحد آبی پاکستان مستقر میشود

2- جهت حمایت از کابل نسبت به سالهای قبل درکمک های حمایوی غیر نظامی دربودیجه ی پیشنهادی بایدن سه برابر افزایش بعمل میآید.شامل بالابردن درهزینه ی( USID)درافغانستان.

 3- مستقرنمودن حدودششصدوپنجاه تن سرباز (مرین)بحری تحت عنوان حفاظت از سفارت امریکا وموسسات دیپلوماتیک کشور های اقمار امریکا مقیم کابل (زیرا طالبان به دیپلوماتهای آسترلیا اخطار دادند) درساحه ی Special Green zone طولاً از برج ساعت پُل محمود خان الی چهارراهی صحت عامه وبه امتداد سرک میدان هوایی بین المللی کابل – عرضاً ازسرک دهم وزیر محمد اکبرخان الی خاد سابقه ی شش درک ، مسلخ وفابریکه ی بوت آهو سابقه ، هوتل پنج ستاره ی امریکایی ومکرویان اراکین برجسته دولتی وهوتل آریانای سابقه محل فرماندهی این پادگان خواهد بود.

4- استقرار قوی اعضاء واجنتهای محلی سیا بصورت اشد مخفی در همه جا های مشکوک درتبانی با قطعات صفری(0….)ونیروهای کامباین جهت عملیات نامرهی.

5- تشدید فعالیت های سایبری، استخباراتی وناسایی برای کنترول وسرکوب همه ولایات – کابل استثنااست ونباید درین عملیات سرکوبی صدمه ببیند وکبریت زدن به جنگ در متباقی مناطق کشور بین گروه های متخاصم (دولت وطالبان وسایرگروه ها-دوستمی –علیپوری-قیصاری وغیره)هدف :مصرف اسلحه و تضعیف هرچه بیشتر شان میباشد. عقب نشینی عمدی وتکتیکی نیرو های دولتی درولسوالیها ، جزء آنست.

6-احتمال جاگزینی نامرهی قوای هوایی خاص امریکا درپایگاه های (بډه بیروشمسی) درپاکستان که ذیلاٌبه پیشنه (بگروند) این پایگاه ها بطور خلص پرداخته میشود.

بډه بیر : جنگ سرد امریکا وشوروی از بده بیر آغاز شد ، طوریکه :

درسال 1949شوروی لیاقت علی صدراعظم پاکستان را رسماٌبه روسیه دعوت نمود که این دعوت به مخالفت امریکا انجامید ، ازطرفی هم سخنان لیاقت علی خان درمورد فلسطین هم به مزاج امریکا خوش نخورد، ازهمین سبب لیاقت درماه اکتوبر در جلسه ی راولپندی بقتل رسید.

بعد این رُخداد ،شوروی توجه خودرابطرف هند معطوف ساخته وپیمان فروش اسلحه را با هندبه امضا رسانید.

درسال1955قوای هوایی امریکا جهت استماع پیغامهای مخابروی روسها سروی ای رادرمنطقه انجام دادند، درنتیجه (بده بیر) را که در24کیلو متری جنوب پیشاور یک قریه ی خورد بود، تعیین کردند

سرقومندان قوای مسلح پاکستان صدرمحمد ایوب خان برای مدت ده سال این محل رابه امریکا سپُرد ، درمقابل ازامریکا توقع داشت تادرمسله ی کشمیر پاکستان را یاری رساند، امریکا دربده بیربه اعماریک پایگاه جاسوسی شروع نمود واین پروژه بنام (sand bag) مسمی شد، که کار آن در1959 تکمیل شد. همین محله Peshawor Air stationکه طور اختصار برایش (پاس) گفته میشود مرکز جاسوسی بود .

حدود هزارتن امریکایی که درین پایگاه حضور داشتند نام خودراPeshawor Bandistsیعنی (داکو های پیشور) گذاشتند ، یک ویب سایت وبه نام (میستیک لمپ)  یک روز نامه هم داشتند ، آخرین مهمانی شان دریک جشن یکجایی درسال 2017 برپا شد که همه اعضای باند درآن اشتراک نموده بودند.

قیام مسلحانه ی سربازان افغان وشوروی درکمپ بده بیر:

در27 ماه اپریل 1985سربازان اسیر افغانی وشوروی از غفلت محافظین استفاده نموده ، خودرا مسلح وزد خورد درقلعه آغاز شد، نزدیک ترین کمپ مجاهدین افغانی مربوط جمعیت اسلامی که درپهلوی پایگاه قرارداشت دریک قلعه ی بنام (سره شگه ) بود ، عساکر اسیر افغان وشوروی کمپ رادراختیار خود گرفتند درنتیجه ی زد وخورد 110مجاهد افغان – 90 عضو آی.اس. آی 6تن افسر پاکستانی ، 6ترینرخارجی راکشتند 2افسر روسی هم موفق به فرار شدند – استاد ربانی که به دستور آی.اس. آی پاکستان جهت آوردن فشار بالای اُسرای افغانی آمد ، بادیگاردش جراحت برداشت وخود استاد فرار نمود بلاخره 40 تن اعضای خاد وتمام اسیران بخاطریکه آی .اس .آی ازنزد شان رازهای دولت افغانستان را نه گیرند باانفجار مهیب با آتش زدن به انباراسحله خود را ازبین بردند وهمه کشته شدند.

دربده بیرحالا دانشکده مربوط قوای هوایی پاکستان فعال است.

سال 2001 ترسایی جنرال پرویز مشرف پنج پایگاه هوایی کوچک را دراختیار امریکا و  همپیمانان ناتو اش گذاشت، این پایگاه هاشامل جیکب / یعقوب اباد در ایالت سند, شمسی ,دالبندین, پاسنی و سمنگلی در ایالت بلوچستان واقع گردیده که درحقیقت ازنگاه موقعیت استراتژیک نظامی با پایگاه های بزرگ حاشیه خلیج فارس بویژه بحرین یک تسلسل زنجیری داشتندودارد.

پایگاه شمسی در کویته :

پایگاه شمسی در فاصلهء 300 کیلومتری جنوب شرق شهر کویته موقیعت دارد.

  پایگاه شمسی ازسال 1992 در اجاره امارات متحده عربی قرارداشت که خانواده شاهی امارات دررفت وآمد غرض تفریح بویژه شکار از آن میدان هوایی استفاده میکردند اعمار , تجهیز وسایل تخنیکی میدان توسط امارات صورت گرفت ,امارات اسم این میدان هوایی کوچک با یک خط پرواز را از بندری به شمسی مبدل کرد.

پایگاه شمسی دراختیار سازمان سیا قرار گرفت و یک بخش نیروهای هوایی امریکا نیزدر آنجا جابجا گردیدند مرکز عملیاتی(درون) یا هواپیما های بدون سرنشین که عملیات اکتشافی و حملات موشکی را در مناطق مرزی ایالات بلوچستان و خیبزپختونخوا اجرا میکردند ,قرارداشت.

سال 2011 بعداز حمله اشتباهی (درون) امریکا بالای مرزبانان پاکستانی که باعث کشته شدن بیست و چهار مرزبان پاکستانی شد بعداز اعتراضات مردمی دولت پاکستان خواستار تخلیه میدان شمسی از نیرو های آمریکایی گردید, پایگاه تخلیه شد و دوباره تسلیم اردوی پاکستان و مورد استفاده ی امارات قرار گرفت.

قابل یاداوری است که امریکا اجازه استفاده از تمامی میدان های هوایی, بنادر بحری و خشکه پاکستان داشت و دارد اما پایگاه های هوایی که دربالا نام گرفته شد کاملا در اختیار امریکا قرارداشت.

 روزنامهء نیویارک تایمز به این نکته اشاره می کند که امریکا از برخی مراکز در پاکستان جهت حملات هواپیما های بی پیلوت استفاده خواهد کرد .

دگروال سعد یک کارشناس امورنظامی پاکستان در صحبت بارادیو آزادی گفت که: این حرکت پاکستان روابط آن کشور را با ایالات متحدهء امریکا بیشتر با تنش مواجه ساخته، امکان دارد فعالیت شبکهء حقانی در ین منطقه افزایش یابد.

به عقیدهء دگروال سعد استفاده ی نامرهی امریکا  از پایگاه شمسی در بلوچستان می تواند باعث تحریک شبکهء تروریستی القاعده و حقانی شود.

وی اظهار میدارد:

 ((به القاعده و شاخه هاى آن خيلى مفيد تمام خواهد شد، به نظر من در حال حاضر امريکا قابليت آن را ندارد که در بلوچستان عمليات کند. زيرا از افغانستان عساکر امريکايی در حال بيرون شدن هستنددر آينده تعداد آن ها کم مى شود، اگر امريکا اين قابليت را پيدا کرده و درين جا عمليات کند، نتايج آن برای امريکا خيلى خطرناک خواهد بود. پاکستان حيثيت يک دشمن را خواهد گرفت.))

به نظر این کارشناس امورنظامی ،خراب شدن روابط پاکستان با امریکا به نفع حکومت افغانستان نبوده، می تواند در پروسهء صلح افغانستان موانع ایجاد کند.
تحلیلگر افغانی آقای اتمرهم درارتباط به موضوع  اذعان میدارد:

« در گذشته عمليات طياره هاى بى پيلوت خيلى موثر بوددر حال حاضر پاکستان مى خواهد بالاى امريکا فشار آورده،تا امتيازاتى دیگری را به دست آورد.  ))

باپوزش نامرهی (غیرقابل دید ونامحسوس) عوض همزه به (ه) تحریر شده.

عبدالرووف لیوال .

ماخذ ها : رادیوآزادی- اخبار دی مسلم – تحریری های صفیه حلیم (سایت یاران) ، الکساندرسیتینکوف ، دگروال یوسف 

1 COMMENT

  1. من منتظر ایات و احادیثی هستم که طالبان بودن دشمن خودرا در پاکستان تایید می کند! در غیر ان طالبان باید در انجا جهاد شروع کند تا اسلام بجا شود!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب