وړې، وړې خـبرې/ نذیر احمد نذیر

وړوکی وم، کیدای شي د دریو څلور کلونو به وم، یتیم وم، سرپرستی مې مور کوله، د شپې به مو نکلونه( داستانونه) ترې غوښتل، په نکل کې به راغلی و … نور

د ماشوم پر وده اغيزمن عوامل

کمیت او کیفیت د ماشومانو او نويو ځوانانو په وده او تکامل کې د شرایطو او عواملو سره تړاو لري، چې دا عوامل په ټوليز ډول  موږ لومړی په دوو … نور