مکاره ګیدړه او هوښیار سوی

دودیال د اڅک د پلار نکلونه ( له ولسی فکلورڅخه) درېیمه برخه و، نه و، دا زموږ د کلي په سر پورې غره کې د غوزانو، څېړیو او نښترو په … نور

لکۍ / لیکوال: محمد اسمعیل څپه

په یو ځنکل کې یو سوی اوسېده. ګیدړه به هره ورځ راتله، د سوی د غار په شاوخوا کې به ګرځېده. ګیدړې غوښتل چې سوی وخوري. سوی ته مور ویلي … نور