د زابلستان او سیستان یو خوږ نکل

لیکوال: دودیال د خلکو له فوکلور څخه: د زابلستان او سیستان یو خوږ نکل (د کمال خان د بند د جوړیدو په مناسبت ځوانانو او نویو ځوانانو ته یوه لنډه … نور