کو کو کو، وق وق وق

لیکوال: محمد اسمعیل څپه چرګوړی د ونې سيوري ته پټ ناست و، ډېر وېرېده ، چې باز یې ونه خوري. په فکرونو کې ډوب و ، چې د هیلۍ بچی … نور