قلمونه

یوه ورځ قلمونو په خپل منځ کې خبرې کولې، هر یو د خپل ارزښت په اړه غږیده، سره قلم وویل: – زما کار ډېر ارزښتمن دی. په ما غلطۍ سموي. … نور