غچ یې واخیست

لیکواله: ب.ا. اوسیوا ژباړونکی: ګل جان صابر کاتیا خپل مېز ته ورغله او اخ یې وکړ: د رنګونو کوتی خلاص پروت و، نوي رنګونه تیت پراته وو، بورسونه ټول ککړ … نور