هغه بل دې دا کار وکړي

د چین د خلکو کیسه د ګل جان صابر ژباړه په یوه دښته کې دری لاروي یو په بل پسې روان وو. هوا ډېره خرابه شوه: تېز باد لګېدو، واوره … نور