د پاچا په زوی ولې نیولی زوی 

د ګروزین د خلکو کیسه ژباړونکی: ګل جان صابر یو وخت کې یو پاچا و چې اولاد یې نه لرلو. هغه خپلو وزیرانو او ناظرانو ته وویل چې یو هوښیار … نور