د مور او زوی پل

د چین د خلکو کیسه ژباړونکی: ګل جان صابر یو وخت د پینڅ زیوا په کلي کې يوه سپین سرې د خپل زوی پانوان سره اوسېدله. هغوی خپله ځمکه نه … نور