ښه کار / ژباړونکی: ګل جان صابر

لیکواله: ولانتینا اوسېوا یوریک سهار له خوبه راویښ شو. له کړکۍ څخه یې بېرون ته وکتل. لمر ځلېږي. ښه ورځ ده. هلک وِغوښتل چې په خپله یو ښه څه وکړي. … نور