ډېر وېروونکي څه

لیکوال: پېرمیاک ای.ا. ژباړونکی: ګل جان صابر ووا ( د هلک نوم دی) ټینګ او غښتلی هلک و. ټول له هغه څخه وېرېدل. ولې به نه ځنې وېرېدل! هغه خپل … نور