ښه او بد / ژباړونکی: ګل جان صابر

لیکواله: یېوګېنیا خوچینسکایا یوه ورځ ښو او بدو خبرې سره کولې. بدو وویل: – ته هسې په کيسو کې زما په پرتله بریالی ښکارې خو په ژوند کې برعکس ده، … نور