باید دروغ و نه وایو

لیکوال: میخایل زوشچینکا ژباړونکی: ګل جان صابر ما ډېر پخوا زده کړې کړې دي. په هغه وخت کې چې ما زده کړې کولې جمنازیا (په پخوا وختونو کې یې د … نور