وجدان / ژباړونکی: ګل جان صابر

لیکوال: ارکادي ګیدر نینا کارنااوخووا د الجبر درس نه و زده کړی نو ځکه يې پرېکړه وکړه چې ښوونځي ته ولاړه نه شي. د دې لپاره چې څوک يې و … نور

باوري انسان 

لیکوال: پېرمیاک ای.ا ژباړونکی: ګل جان صابر د لومړي ټولګي په لومړی چوکۍ د زړه ور پیلوټ زوی اندریوشا روداکوف کېناست. اندریوشا ځواکمن او زړه ور هلک و او تل … نور