ټول ګنهکار یی

د اینګوشتیا د خلکو کیسه د ګل جان صابر ژباړه   په یوه کلي کې یو شریر سړی اوسېده چې وژنې او غلاوې یې کولې، په ناحقه یې سوګندونه یادول … نور