ته چېرې زیږېدلی یې

د افریقا د خلکو کیسه ژباړونکی:  ګل جان صابر   و نه و یو سړی و. نوموړي خپل هېواد پرېښود او په بل هېواد کې مېشت شو. هغه په دوهم … نور