مهربانه څېښتنه

لیکواله: ولانتینا اوسېوا ژباړونکی: ګل جان صابر   وه نه وه یوه نجلۍ وه. هغې یو چرګ لرلو. چرګ به چې سهار را ویښ شو بانګونه به يې وهل: – … نور

څوک یې څېښتن دی؟

لیکواله: ولانتینا اوسېوا ژباړونکی: ګل جان صابر   لوی تور سپی یې ژوک نوماوه. دوو هلکانو، کولیا او وانیا ژوک په کوڅه کې پیدا کړی و. د هغه پښه ماته … نور