یوه سپین سرې ده

لیکواله: ولانتینا اوسیوا

ژباړونکی: ګل جان صابر

په کوڅه کې یو هلک او یوه نجلۍ روان وو. د دوی تر مخ یوه سپین سرې ښځه روانه وه. لاره ډېره ښوینده وه. سپین سرې وښویېده او ولوېدله. هلک چیغه وکړه:

– ته زما کتابونه در سره ونیسه! هغه خپل د کتابونو بکس نجلۍ ته ورکړ او پخپله یې د سپین سرې مرستې ته ور منډه کړه.

هلک چې بېرته را وګرزېد نجلۍ پوښتنه ځنې وکړه:

– دا ستا انا ده؟

هلک ځواب ورکړ:

– نه.

نحلۍ حیرانه شوه او ویې ویل:

– نو دا ستا مور ده؟

– نه!

– نو ترور د ده او که هغه پېژنې؟

هلک ځواب ورکړ:

– نه، نه! هغه یوه سپین سرې ده!