درې ملګري

لیکواله: ولانتینا اوسیوا

ژباړونکی: ګل جان صابر

ویتیا خپل سباناری ورک کړ. د لویې تفرېح په وخت کې ټولو کوچنیانو سباناری خوړ خو ویتیا یوې خوا ته ولاړ و. کولیا د هغه څخه پوښتنه وکړه:

– ته ولې سبا ناری نه خورې؟

– ما خپل سباناری ورک کړی دی.

کولیا د ډوډۍ څخه لویه مړۍ وکړه او ویې ویل:

– ډېر بد کار شوی، تر غرمې پورې لا ډېر وخت شته!

میشا پوښتنه وکړه:

– تا خپل سباناری چېرې ورک کړ؟

– نه پوهېږم… ویتیا په کراره دا خبره وکړ او مخ یې بل لوري ته واړاوه.

میشا وویل:

– تا لکه چې هغه په جېب کې اچولی و، ښه به وه چې په بکس کې د اېښی وای.

ولودیا هېڅ پوښتنه و نکړه، ویتیا ته ورغی، خپله ډوډۍ او کوچ یې نيم کړل، نیم یې خپل ملګري ته ونیول او ویې ویل:

– دا واخله او ویې خوره!