د ماشومانو د لوبو مخنیوی مه کوئ

په لوړو ماڼیو او تړلو کورونو کې ژوند د ماشومانو لپاره ډېرې ستونزې زیږولي دي ، خو تاسو ( مور او پلار) مه پریږدئ ، چې ستاسو د ماشومانو ستونزې … نور