ښه او بد / ژباړونکی: ګل جان صابر

لیکواله: یېوګېنیا خوچینسکایا یوه ورځ ښو او بدو خبرې سره کولې. بدو وویل: – ته هسې په کيسو کې زما په پرتله بریالی ښکارې خو په ژوند کې برعکس ده، … نور

ډېر وېروونکي څه

لیکوال: پېرمیاک ای.ا. ژباړونکی: ګل جان صابر ووا ( د هلک نوم دی) ټینګ او غښتلی هلک و. ټول له هغه څخه وېرېدل. ولې به نه ځنې وېرېدل! هغه خپل … نور

ښه کار / ژباړونکی: ګل جان صابر

لیکواله: ولانتینا اوسېوا یوریک سهار له خوبه راویښ شو. له کړکۍ څخه یې بېرون ته وکتل. لمر ځلېږي. ښه ورځ ده. هلک وِغوښتل چې په خپله یو ښه څه وکړي. … نور

د مور او زوی پل

د چین د خلکو کیسه ژباړونکی: ګل جان صابر یو وخت د پینڅ زیوا په کلي کې يوه سپین سرې د خپل زوی پانوان سره اوسېدله. هغوی خپله ځمکه نه … نور

کوچنیان په ځنګل کې

لیکوال: کنستانتین اوشینسکي ژباړونکی: ګل جان صابر دوه کوچنیان، خور او ورور ښوونځي ته روان وو. هغوی باید د یوه ښکلي ځنګل څنګ ته چې ښه سیوری پکې و تېر … نور