د لوبې شيان / ډاکتر محب زغم

لوبې د ماشومانو په وده كې خورا مهمې دي. لوبه هغه بوختيا ده، چې خوندوره وي او د ماشوم له فكري يا جسمي ودې سره مرسته كوي. ځينې لوبې د … نور