نوزيږي ماشومان به څنګه وساتو؟

ځينې خلك نوي زېږېدلي ماشومان تر ډېره عمره نه مينځي، دوى وايي ماشوم به ناروغ شي. خو خبره دا ده چې اكثره ناروغۍ له ناولتيا راپيدا كېږي. كه ماشوم پاك … نور